Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AudioCare.nl, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 6. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen, bestellingen met verzend labels:

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 6. Voorgeconfigureerde repairs waarbij een verzendlabel wordt verstrekt om de opdracht naar Audiocare te versturen, dient binnen 2 weken (14 dagen) te geschieden. Na deze datum is het label niet meer geldig.  

Artikel 3 Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging:

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen. 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; - In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 8. Speciaal bestelde onderdelen voor bruin- en witgoed apparatuur kunnen na bestelling niet worden geretourneerd, het betreft hier normaliter componenten die niet in voorraad zijn en in overleg worden aangemaakt om te bestellen.

Artikel 5 Overmacht:

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten:

Artikel 6:

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen , dient de betaling van de door Audiocare digitaal per e-mail of per post toegezonden facturen te geschieden binnen 8 werkdagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie. 2. Alle betalingen dienen , zonder aftrek of schuldvergelijking , te geschieden ten kantore van Audiocare of op door Audiocare aan te wijzen bank- of girorekening. 3. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Audiocare en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan. 4. Betaling dient steeds te geschieden contant-, vooraf per overboeking dan wel via een gelijktijdig Ideal betalingssysteem middels de webshop, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta (€ - euro) waarin wordt gefactureerd. 5. Reparatieopdrachten uitgevoerd voor bedrijven worden maandelijks door Audiocare gefactureerd, de betalingstermijn voor verzamelfacturen is 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie. 6. Incassokosten zijn ten alle tijden voor de klant indien er na diverse herinneringen geen betaling plaatsvind. Wanneer de incasso-opdracht wordt uitbesteed, vanaf dat moment kunnen wij u verder niet meer van dienst zijn, ook niet als de rekening naar ons word overmaakt. U vindt een overzicht van de wettelijk vastgelegde incassokosten van de rijksoverheid middels deze link.  

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud:

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames:

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour ontvangst daarvan dan wel, indien retourneren redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid:

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn:

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang:

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring:

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. 2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12-A Software - Firmware:

1. AudioCare.nl verklaart dat de Software/Firmware rechtstreeks afkomstig is van de fabrikant, vrij van virussen, zonder gebreken en vrij van kosten aan de Gebruiker wordt aangeboden. Verkeerd gebruik door Gebruiker, het uitschakelen van apparatuur tijdens het upgrade-proces en ander ongebruikelijke handelingen die de werking van apparatuur negatief beïnvloedt of onherstelbaar beschadigd doet raken, zal door de Gebruiker moeten worden geaccepteerd. AudioCare.nl kan hiervoor niet als verantwoordelijke partij worden aangesproken door Gebruiker, het gebruik van software/Firmware geschiedt dan ook op Gebruiker(s) eigen risico.

Artikel 12-B Verzending

1. Verzendkosten die berekent wordt bij online-bestellingen op AudioCare.nl zijn uitsluitend bestemd voor verzending binnen Nederland en België. Wanneer er bestellingen door Gebruiker vanuit het buitenland worden geplaatst, zullen bijkomende kosten in rekening worden gebracht alvorens het betreffende artikel wordt verstuurt. Bijkomende kosten zijn gebaseerd op het verschil van hetgeen er betaald is tot daadwerkelijke kosten tot de plaats van bestemming in het buitenland. Bij online storingen waarbij er door welke oorzaak dan ook geen verzendkosten in rekening van Gebruiker worden gebracht, zullen toch in rekening worden gebracht voor verzending van het artikel. Bestellingen boven (€ 100) honderd euro zijn vrij van verzendkosten voor levering in Nederland en België mits nadrukkelijk anders is vermeld. AudioCare.nl behoudt zich het recht af te zien van de geplaatste bestelling, de dienst niet uit te voeren, om het bestelde artikel (goederen), ook na betaling van Gebruiker -niet te leveren, het aanschafbedrag zal worden gecrediteerd, dit zal binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd. 


2.Verzending van reparaties te noemen audiovisuele apparatuur geschiedt op eigen risico, het retourneren geschiedt in dezelfde omdoos zoals u het naar ons verstuurd. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om een ruime doos te gebruiken om schades tot een minimum te beperken. Wanneer apparatuur beschadigd of met transportschade bij ons arriveert krijgt u hier melding van, Audiocare accepteert hier in geen geval de kosten van. Ook geldt uw eigen aansprakelijkheid als u een PostNL label tijdens uw bestelling als service besteld i.c.m. voorgeconfigureerde reparatie.   

3. Het aanmaken van een PostNL verzendlabel welke u optioneel bij voorgeconfigureerde reparaties kunt mee bestellen is een automatisch proces. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor uw pakket wanneer deze is ontvangen door PostNL, u bent feitelijk de opdrachtgever voor het aanmaken van het label om het pakket naar Audiocare te versturen. Aangemaakte PostNL verzend labels kunnen niet worden gecrediteerd - ook bij het niet versturen van uw pakket (reparatie) - worden deze kosten in rekening gebracht. 

Artikel 12-C Retourneren - Annuleren


1.U heeft 14 dagen bedenktijd om het product te retourneren zonder opgaaf van redenen -dit gaat in op het moment dat u het product heeft ontvangen, dit houdt in dat het product niet gebruikt of beschadigd mag zijn, dit geldt voor alle benodigdheden die bij de inhoud van het bestelde product behoren inclusief de originele verpakking van het product. Gesealde verpakkingen af fabriek zoals bekabeling kunnen na het openen niet geretourneerd worden. Het retourneren van de geannuleerde bestelling (goederen) komen de verzendkosten voor rekening van de consument, u ontvangt wel het totale aanschafbedrag retour exclusief de eerst gemaakte verzendkosten. De geretourneerde bestelling dient u in een goed beschermde omdoos te retourneren, op dezelfde wijze zoals u de bestelling van AudioCare.nl heeft ontvangen. Uitgesloten voor het retourneren betreft de categorie: Laserunits - Snaren - tandwielen en speciaal voor u bestelde artikelen, dit wordt duidelijk aangegeven bij het betreffende product.
2.Retourneren van uitgevoerde diensten te noemen "reparatie(s)" en een vooraf uitgevoerde reparatie welke de noemer "omruilmodules" mee heeft gekregen, geldt geen bedenktijd en kan niet geretourneerd worden, het betreft een opdracht vanuit uzelf genomen met een uitbesteding om werkzaamheden uit te voeren aan een defect apparaat (elektronische apparatuur).
3.Annuleren van een vooruitbetaalde opdracht zonder dat deze in ons bezit is gekomen, wordt binnen 5 dagen gecrediteerd minus de transactiekosten gegenereerd door bijv. transactiekosten iDEAL - VISA MASTERCARD - PayPal - opdrachtkosten m.b.t. crediteren.
Indien er een voorgeadresseerd PostNL label met uw orderopdracht is aangemaakt - dit is tijdens het bestellen optioneel meebesteld - deze kosten zullen in mindering worden gebracht (verrekend) op de creditering. 

Artikel 12-D Ruilmodules en Reparaties:


Modules afkomstig van hoogspanningsoverslag e/o inductie (blikseminslag) of doorgebrande transformator (door overbelasting) -modules waaruit onderdelen zijn verwijderd door derden komen niet in aanmerking voor onze aangeboden ruilmodule(s) dit wordt gezien als reparatie. Bij deze constatering wordt de module geretourneerd en het bedrag gecrediteerd minus de door u betaalde verzendkosten -welke wij gebruiken voor het retourneren. Bij niet zichtbare symptomen van inductie of hoogspanningsoverslag waaruit blijkt dat het toch te wijten is aan blikseminslag, zullen wij onderzoekskosten berekenen geldend voor het apparaat. Ruilmodules: U krijgt dan een gerepareerde interne (ruil) module retour welke voldoet aan de specificaties van de fabrikant. U behoud uw eigen buitenkant met uw eigen geregistreerd serienummer wat is voorzien met een reparatie/garantielabel. De interne elektronica welke word ingeruild en door Audiocare weer gerepareerd / gemodificeerd om weer te worden gebruikt als interne ruilmodules. Wij behouden het recht om uw eigen module te retourneren als deze aan de binnenkant is beschadigd, dit zijn schades die niet altijd zichtbaar zijn, maar kunnen zijn ontstaan door inductie of hoogspanningsoverslag. Neem uw verantwoordelijkheid voor het versturen van uw electronica naar onze technische dienst in Enschede (Audiocare), neem een stevige ruime omdoos, -minimaal 5 cm aan iedere oppervlakte van het apparaat of module dat u verstuurd en verpak de module of apparaat op een deugdelijke wijze met opvulmateriaal om beschadigingen te voorkomen. Wij retourneren uw opgestuurde module altijd in dezelfde verpakking waarin deze arriveert, wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen voor beschadigingen. Garantie op gerepareerde modules, apparaten e/o omruilmodules is standaard 3 maanden op de uitgevoerde reparatie. Geretourneerde reparaties dienen binnen 7 dagen door klant op beschadiging gecontroleerd en op functionaliteit te worden getest. Transportschade(s) dienen binnen 7 dagen ingediend te zijn bij de vervoerder - PostNL.  
Garantieaanspraak geldt niet voor: A. het retourneren van overbelaste modules, defecte geluid-eindtrappen - defecte trafo's veroorzaakt door overbelasting, blikseminslag e/o hoogspanningsoverslag of inductie, deze vallen niet onder garantie en zullen niet als zodanig worden behandeld. B. Het versturen van complete sub-woofers waarbij de electronica door ons uit de kast/behuizing dient te worden gemonteerd kunnen in sommige gevallen beschadigingen aan de lak optreden bij de uitbouw hiervan en het versturen van complete subwoofer units geschiedt geheel op eigen risico, schades die hierdoor kunnen ontstaan zijn voor eigen risico, wij aanvaarden hiervoor op geen wijze de aansprakelijkheid hiervoor.


Onderzoekkosten € 39,95 incl. btw:

De genoemde onderzoekskosten worden in rekening gebracht wanneer een opdracht na onderzoek duidelijkheid biedt in de hoogte van de kosten, herstelwerkzaamheden kunnen hierdoor uiteindelijk stranden. Het niet kunnen uitvoeren van een aangeboden opdracht/reparatie kan betrekking hebben tot de volgende oorzaken; het niet meer leverbaar zijn van componenten - te hoge materiaal e/o uur kosten - verborgen schades zoals; printbreuken - transportschade - bij constatering van hoogspanningsoverslag e/o inductie (blikseminslag) - wanneer klant beslist met of zonder redenen vooraf - nadat de opdracht door ons is ontvangen en ingevoerd - besluit dat deze de opdracht/reparatie retour wil ontvangen.
Hieronder vallen opdrachten die persoonlijk e/o per post worden aangeboden apparaten. De onderzoekskosten € 39.95 incl. btw zijn gebaseerd op apparaten met een aanschafwaarde nieuw tot € 499.- Verzendkosten worden vermeerderd met bijkomende kosten geldend voor deze categorie - qua gewicht en afmeting - onder de 10 Kg, de categorie zwaarder dan 10 Kg zal de prijs afwijken van de standaard verzendkosten, boven de 10 Kg wordt verstuurd in de categorie tot 23Kg en de opdat moment geldende tarieven. Aangeboden opdrachten van apparaten met een aanschafwaarde vanaf € 499.- worden voor € 49,95 incl. btw aan onderzoekskosten in rekening gebracht - Oorzaak:  complexiteit en verwerkingstijd van het onderzoek is uitgebreider. De onderzoekskosten van reparaties worden in geval van een online vooruitbetaalde reparatiebestelling verrekend en in mindering gebracht op het bedrag van deze aanschaf - waarna het bedrag "minus" - onderzoeks- en geldende verzendkosten - wordt gecrediteerd. De verwerking wordt binnen 5 werkdagen door de online betaaldienst Buckaroo verwerkt en uitgevoerd, dit nadat deze de opdracht van creditering door Audiocare heeft ontvangen.

Prijsopgavegrens 

Opdrachten / reparatie(s) - worden zonder tegenbericht uitgevoerd tot de prijsopgavegrens van € 160,- incl. BTW
Indien de kosten hoger uitvallen dan het gestelde drempelbedrag van € 160,- dan krijgt u een prijsopgaaf vooraf, zoals hierboven vermeld.
Voorgeconfigureerde reparaties zoals aangeboden en vermeld op audiocare.nl - indien online besteld en afgerekend - gelden de getoonde prijzen voor deze betreffende reparatie(s). 

Artikel 13 Intellectueel eigendom:

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen:

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden:

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker. 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.